Yttrande över betänkandet Hållbar slamhantering, SOU 2020:03

KSLA har yttrat sig till Miljödepartementet/Kemikalieenheten över betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA:s utgångspunkt är att det är viktigt att på ett effektivt och uthålligt sätt sluta kretsloppen mellan stad och land och i möjligaste mån recirkulera tillgängliga resurser. Samtidigt är bevarandet av en långsiktigt hållbar jordbruksmark för en hållbar produktion av livsmedel grundläggande.

Akademien instämmer i utredningens alternativ 1, det vill säga totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag och vi ställer oss därmed tveksamma till alternativ 2. Vi anser att alternativ 2 sannolikt leder till en omfattande kontrollverksamhet som behöver byggas upp av ett flertal aktörer för att genom denna hantera samtliga nu kända risker. Detta arbetssätt resulterar i en administrativt omfattande och kostbar verksamhet som i närtid inte kan säkerställa att risker med spridning på jordbruksmark undviks.

I betänkandet på sidan 30, stycke 2, rad 14 skrivs att …evidensen för att ett totalförbud är nödvändigt saknas dock då forskningen inte har kunnat belägga att slamgödslade grödor ger hälsopåverkan eller påverkar ekosystemen i jordbruket på ett negativt sätt… Akademien gör sina bedömningar på vetenskapliga grunder men menar att ytterligare forskning behövs i detta avseende. Vi anser att tillförsel av tungmetaller, en stor mängd organiska föreningar inklusive bioaktiva läkemedel, smittoämnen samt spridning av resistenta mikroorganismer utgör en allt för stor risk med utgångspunkt från nuvarande kunskapsläge.

KSLA anser att spridning av slam på jordbruksmark i dagsläget utgör en alltför stor risk, både avseende människans hälsa och bevarandet av en långsiktig hållbar jordbruksmark, i relation till nyttan för odling och resurshushållningen i samhället.

Hela remissyttrandet finns i bifogad pdf.