Forskning och innovation för produktiv och skonsam skogsteknik – KSLAT nr 1-2012

Här tecknas behoven, hoten och möjligheterna avseende FoU, teknikutveckling och innovation i skogsbruket, tillsammans med förslag på hur en nationell satsning kan bidra till att säkra Sveriges position avseende världsledande, uthållig skogsteknik och skogsindustriell tillväxt.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Skogsnäringen möter nu en ny situation med både problem och möjligheter. Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har avtagit. Globalt ser vi en våg av stora satsningar på skogsbruk och skogsindustri där kostnadseffektiv råvaruförsörjning är en viktig konkurrensfördel. På den positiva sidan kan noteras att skogen fått en nyckelroll i sökandet efter uthålliga energilösningar. Här ligger nordisk skogs- och energiteknik långt framme med stora möjligheter för nordiska aktörer att ta initiativ och göra banbrytande insatser. För att skogsbruket skall hänga med i denna utveckling krävs kraftsamling och ökat samarbete för att skapa bättre miljöer och mera resurser för skogsteknisk utveckling och innovationer.

I denna utgåva av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift tecknar KSLA:s Kommitté för skoglig teknik och logistik en bild av behoven, hoten och möjligheterna avseende FoU, teknikutveckling och innovation i skogsbruket. Kommittén ger också förslag på hur en nationell satsning kan bidra till att säkra vår position avseende världsledande, uthållig skogsteknik och skogsindustriell tillväxt.