Skogsnäringens värdekedjor – KSLAT nr 1-2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden

Denna rapport utgör resultatet av ett arbete som initierats av KSLA:s Kommitté för skoglig teknik och logistik. Syftet har varit att närmare undersöka möjligheterna att utveckla skogsnäringens värdekedjor för att långsiktigt stärka branschens lönsamhet.
Rapporten bygger på tre rundabordssamtal i samverkan mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelningen för skogsnäringens teknik (Avd. VIII), och tar upp exempel på viktiga insatsområden. Samtalen genomfördes under perioden december 2012–juni 2013. I detta arbete har ett antal personer deltagit och bidragit med värdefulla kunskaper och synpunkter inom sina respektive områden.