Kvävehushållning och kväveförluster – KSLAT nr 12-2004


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk

Kväve är livsnödvändigt för växter, djur och människor. Bristande tillgång till praktiskt användbara kvävegödselmedel var länge en begränsande faktor för skördarnas kvantitet och kvalitet. Kvävet i naturen kan också medföra negativa konsekvenser, t.ex. utlakning till sjöar och vattendrag. Kvävets kretslopp är överhuvudtaget en komplicerad fråga. En viktig faktor i kretsloppet är odlingshistorien. Vissa kvävefraktioner kan t.ex. ”lagras” i marken i flera hundra år.

I denna rapport redovisas erfarenheter från ett projekt: ”Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk”, som Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning tagit initiativ till. Projektets syfte var att utifrån aktuell forskning samt tillgänglig kunskap och erfarenhet göra synteser och se vad som kan tillämpas i praktiken.