Lantbrukets tillförsel av fosfor och kväve till vattenmiljön – KSLAT nr 26-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– vad har hänt, vad vet vi och vad måste göras?

Diffust läckage från åkermark står för en stor del av tillförseln av både kväve och fosfor till vattenmiljön. Arbetet med vattenvård i de nya miljömålen samt i ramdirektivet för vatten kommer att ge ytterligare ökat fokus på denna källa och tillförselväg. Syftet med konferensen var att sammanfatta och sprida den senaste kunskapen om vattenvård i lantbruket. Vad har tidigare åtgärder lett till och vad kan nya åtgärder ge för effekt?

Konferensen inleddes med att beskriva förutsättningarna för och drivkrafterna i vattenvårdsarbetet med nationella och internationella åtaganden. Miljötillståndet i vattendrag, sjöar och hav presenterades. Därefter redovisades den senaste kunskapen om effekten av olika åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen. Slutligen ägnades en stor del åt syntes och sammanfattning av vad effekten av insatta åtgärder skulle kunna betyda i två avrinningsområden genom att analyserna från Göta älvs-projektet (Lst O-län och SLU) och Rönneå-studien (VASTRA) redovisades. Arbetsmötet var en uppföljning av ett motsvarande evenemang som KSLA ordnade för 10 år sedan.

Endast digitalt publicerad.