Mat för livet 2050 – KSLAT nr 27-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– unga forskares visioner om framtidens livsmedel

Mat för Livet 2025 är ett projekt med visioner för framtidens livsmedelsförsörjning. Här skapar 15 unga forskare framtidsbilder för en hållbar utveckling av svenska livsmedel i ett tjugoårsperspektiv. Forskarpanelens skiftande disciplinära bakgrund gör att en hållbar livsmedelsförsörjning kan belysas ur ekonomiskt, socialt, tekniskt, ekologiskt och internationellt perspektiv. I en interaktiv process under hösten och vintern 2004/2005 diskuteras och förankras de unga forskarnas framtidsbilder med beslutsfattare verksamma inom samhällets olika organisationer.

Syftet är att utifrån den svenska livsmedelssektorn och livsmedelsforskningen som aktiva och intressanta partners i det internationella samarbetet utarbeta visioner och framtidsbilder som kan användas som underlag i framtida långsiktiga prioriteringar för forskning och utveckling.

Projektet genomförs med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) som plattform. Finansiärer är forskningsrådet Formas, Lantbrukets Fond (LF), Livsmedelsföretagen (Li) och KSLA. De unga forskarnas framtidsbilder mötte och bemöttes av beslutsfattare inom näringsliv, forskning, konsumentorganisationer och myndigheter vid sammankomsten. Sammankomsten inleddes med utblickar och reflektioner av Annika Åhnberg och inspiration av husmor Carola Magnusson. Därefter följde en presentation av fyra unga forskares framtidsbilder om framtidens livsmedelsförsörjning.

Endast digitalt publicerad.