Klimatet och skogen – KSLAT nr 9-2006


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– underlag för nationell forskning

Föreliggande underlag till ett forskningsprogram har utarbetats inom ramen för KSLAs kommitté för Klimatet och skogen. KSLA har som policy att kommittéer ska ha begränsad livslängd. Kommittén för ”Klimatet och skogen” inrättades under 2002 och har verkat under närmare fyra år. I och med avlämnandet av föreliggande underlag till ett forskningsprogram så har kommittén fullgjort sina åtaganden. Ett fortsatt arbete med att utveckla och omforma programmet, samt att initiera dialoger med tänkbara finansiärer, genomförs bäst i en annan organisationsform än i en kommitté inom KSLA. I ett tänkt fortsatt arbete ligger bland annat att engagera lämpliga forskningsutförare och att omforma forskningsprogrammet till en eller flera forskningsansökningar. Under kommittéarbetet har många forskare, utöver kommittémedlemmarna, bidragit till programmets utveckling.

Kommittén föreslår att huvudansvaret för det fortsatta arbetet med att realisera forskningsprogrammet läggs på de forskningsorganisationer som representerats i KSLA-kommittén, det vill säga SLU, Skogforsk och SMHI (Rossby Centre) med ett särskilt ansvar för de före detta kommittémedlemmarna. Allteftersom nya kompetensbehov identifieras i samband med framtagandet av en projektplan ska särskild hänsyn tas till dem, utöver kommittén, som bidragit till programmet.

KSLAT nr 9-2006 är tyvärr slut i tryckt version.