Hur planeras boendet på landsbygden och Trädgården som terapi – KSLAT nr 25-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Utvidgad akademisammankomst i Alnarp den 10 oktober 2002

Trädgården som rekreation och terapi

Hur kan trädgården läka och rehabilitera trasiga kroppar och själar? En presentation av det internationella kunskapsläget inom området och en presentation av ett stort forskningsprojekt på SLU Alnarp. Teorier om hälsoeffekter hänför sig dels till olika typer av trädgårdsdesign, dels till hur aktiviteterna i trädgården utformas. I forskningsprojektet fokuseras
främst personer drabbade av utmattningsdepression och/eller svåra smärtsyndrom, vilka rehabiliteras i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar.

Hur planeras boendet på landsbygden?

Landsbygden erbjuder en produktionsmiljö och en naturmiljö som måste vårdas och nyttjas på ett hållbart sätt. Det är dock inte tillräckligt att utifrån enbart naturvetenskapliga synsätt vårda sig om hållbar utveckling av växt- och djursamhällens livsmiljöer. Det är lika viktigt att landsbygden är en boendemiljö där människor lever och verkar, färdas genom och upplever sin fritid. Här lever man i en gles bebyggelsestruktur i ensamliggande hus, i byar och små, lätt överblickbara samhällen.

Endast digitalt publicerad.