Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Fokus har legat på de äganderättsliga aspekter som berör jord- och skogsbruk.

Jord- och skogsbruk är pågående markanvändning som styrs av många olika regelverk. Lagstiftning är politikens ansvar medan myndigheter, och i vissa fall domstolar, står för den praktiska tillämpningen av lagarna. Respekten för den grundlagsskyddade äganderätten ska genomsyra alla led.

Denna skrift är en kunskapshöjande sammanfattning av äganderättens innebörd, utveckling, nuläge och betydelse samt en beskrivning av de äganderättsliga problembilder vi identifierat. Vår förhoppning är att den ska kunna ligga till grund för konstruktiva samtal och processer som främjar en positiv utveckling av de gröna näringarna till samhällets nytta.

KSLAT 5-2020 som pdf.

Till bläddringsbar skrift (gratisapp, innehåller reklam).

För lärare på universitet/högskolor/gymnasier: utbudet.se.