Jakten på den gröna marknadskraften, del 2 – KSLAT nr 6-2008


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Jakten efter framtidens styrmedel, där möjligheterna att utveckla den gröna marknadskraften står i centrum, fortsätter. I oktober 2005 höll KSLA en konferens under rubriken Jakten på den gröna marknadskraften, som handlade om en idé om en marknad för ekosystemtjänster som ett ekonomiskt styrmedel för hållbar utveckling.

Konferensen följdes upp i maj 2007 med workshopen Jakten på den gröna marknadskraften – del 2, där representanter från industri, jordbruk, skogsbruk, naturskydd, myndigheter och forskning diskuterade nästa generations styrmedel som väver samman miljö och marknad till gagn för konkurrenskraft och miljömål.

Målet var att ge kunskap så att Norden inom EU och inom WTO kan bidra till ett grönare regelverk, exempelvis inför nästa omgång EU-program 2014. Workshopen arrangerades av jordbruksavdelningen vid Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) i samarbete med Utrikespolitiska Institutet (UI). Den finansierades via två kompletterande projekt av Nordiska Ministerrådet och Nutek.