SOLMED nr 12 Landbon, ladan och lagen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

och Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar

Janken Myrdal är Sveriges förste professor i agrarhistoria. Professuren är förlagd till Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Han är sedan 1995 ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens allmänna avdelning. Han är också ledamot av Akademiens biblioteks- och arkivnämnd.

Janken Myrdal har en central roll i nästan all agrarhistorisk verksamhet i Sverige. Han har verkat som ”motor” för driften och utvecklingen inom Skogs- och lantbrukshistoriska seminariet, som är ett samarbete mellan Akademien och Nordiska museet samt efter den agrarhistoriska professurens tillkomst även Sveriges Lantbruksuniversitet. För närvarande är han engagerad i ett epokgörande verk – han är huvudredaktör för ett fembandsverk om Sveriges jordbruk och är själv författare till ett av banden.

I Janken Myrdals mångåriga forskargärning har två teman genomsyrat det han har skrivit. Det första temat är det långa tidsperspektivet, det andra är det fruktbara och spännande överskridandet mellan olika akademiska gränser, som vittnar om hans ständiga strävan att nå nya kunskaper. För Janken Myrdal har alltid den agrara historien varit central, men lika viktiga har de ständiga kopplingarna till samhällsförändringen varit. Genom det lilla kan vi se det stora.

I denna bok har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien låtit sammanställa ett drygt tjugotal av Janken Myrdal utvalda agrarhistoriska uppsatser, som tidigare har varit publicerade i sammanhang mer riktade till forskarsamhället, men som nu görs tillgängliga för en större krets. De representerar hans mångsidighet och täcker flera av lantbrukets viktigaste områden under skilda epoker. En kronologisk bibliografi i slutet av boken speglar Janken Myrdals författarskap åren 1972–1995.