Prästerskapets jordbruksstatistiska uppgifter å Tabellkommissionens Mortalitets- och Folkmängdstabeller åren 1802–1820


Denna bibliografi är sammanställd 1948 av Siri Söderman, amanuens, fil. mag. och f.d. SCB-tjänsteman. Söderman har även skrivit om ”Källmaterial och litteratur till det svenska tabellverket” i ”Minnesskrift med anledning av den svenska befolkningsstatistikens 200-åriga bestånd” 1949.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.