Priser & belöningar 2016


Priser

Akademien har utsett 2016 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Prins Carl Philip delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 204:e högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris

Agronomie hedersdoktor Annika Åhnberg, Glemmingebro
Under tre decennier har hon på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt bidragit till den nationella debatten om de areella näringarna.

Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 2015

Professor Leif Andersson, Uppsala
för enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.
(Professor Andersson erhöll belöningen redan förra året men kunde då inte delta i prisutdelningen.)

Ovanstående belöningar är beslutade av akademien i plenum.
Följande belöningar har beslutats av akademiens kollegium.

Akademiens Guldmedalj

Skog.dr, tidigare VD Jan Fryk, Sigtuna
Hans visionära insatser inom tillämpad skoglig forskning och utveckling har skapat kunskaps-bryggor mellan grundforskning och praktik, som haft avgörande betydelse för svenskt skogsbruks ökade hållbarhet och internationella konkurrenskraft.

Akademiens silvermedalj

Docent Rolf Kjellström, Simrishamn
för hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart brukande.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

VMD Jonas Malmsten, Vallentuna och Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala,
för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden
och
FD Mikael Thyrel, Vännäs och Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå,
för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Professor Per G Berg, Uppsala,
för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Vetenskapsjournalist Henrik Ekman och vetenskapsjournalist Gustaf Klarin, båda Stockholm,
som var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio har förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna. De har medverkat till att skapa ett utvecklande möte mellan vetenskap och allmänhet och på så sätt tillgodosett det allmänna intresset att vara informerad. De vågar vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritiska.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Agronom Henrik Nordenhem, Uppsala,
för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare

Lantmästare Bengt Larsson, Kil,
för hans arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.

Anders Elofsons medalj

Docent Eva Spörndly, Uppsala
för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.
(beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Akademiens KSLA-Wallenberg-professur 2016

Professor Stephen M Redpath, University of Aberdeen, Skottland,
Han är en mycket framstående forskare inom området konflikthantering och viltförvaltning – ett forskningsområde som har vuxit i betydelse i takt med att intressekonflikter relaterade till viltpopulationer blivit allt vanligare och alltmera svårhanterliga.

Akademiens UniK:s casetävling 2015

Frida Edman, Frida Magnusson och Mikaela Nilsson,
som vann tävlingen med en populärvetenskaplig artikel som involverar ett vetenskapligt baserat helhetstänkande och på ett generellt plan beskriver förutsättningarna för att skapa ett hållbart naturbruk 2050.

Anders Walls landsbygdsstipendium

(beslutas i januari 2016 av Anders Walls stipendiekommitté)

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…