Skogsbruk i förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?

Seminarium

Klimatförändringen påverkar många viktiga processer i skogsekosystemen, vilket i sin tur påverkar vegetation, mark och vatten. Samtidigt ökar efterfrågan på ekosystemtjänster från skogen. Hit hör inbindningen av kol och önskan om att producera biobränslen i skogen för att öka andelen förnybar energi i samhället. Valen av vilka nyttigheter vi vill ta ut ur skogen styr skogsbrukets utformning. Även det har konsekvenser på växtlighet, mark och vatten.

Ytterligare ett av de mål som finns för skogens användning är en rik biologisk mångfald. Hur ska dessa olika mål kunna förenas och hur påverkas de av ett förändrat klimat? För att svara på dessa komplexa frågor är det viktigt att ha en samlad bild av klimatförändringens och skogsbrukets konsekvenser i ekosystemen. Endast med en sådan överblick kan ett uthålligt skogsbruk bedrivas i framtidens klimat där hänsyn tas till olika mål för Sveriges skogar.

Under detta seminarium kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring.