KSLA har utsett 2020 års pris- och belöningsmottagare

Akademien har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020 i Stockholms Stadshus.


Akademiens A. W. Bergsten-pris →

Agronom Jan Rundqvist, Hällekis
för hans stora engagemang i utvecklingen av ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, bland annat genom att kombinera utveckling av nya affärsidéer och affärsverksamheter med ett genuint intresse för tillämpad forskning, dess inriktning och praktiska användning.

Akademiens Bertebos Prize →

Vet.med.dr Peter Roeder, Bordon, England,
för hans insatser inom området gränsöverskridande djursjukdomar (TAD) med särskild tonvikt på att förebygga och utrota dessa sjukdomar.

Akademiens Kulturpris till Ulf & Greta Renborgs minne →

Konstnär Karin Broos, Östra Ämtervik,
för att hon har förnyat den skandinaviska måleritradition. I Broos bildvärld skapar naturen djupa rum för de dramer som vibrerar i motiven. I centrum finns människans relationer till allt levande.

Akademiens Guldmedalj →

Professor och skogsstrateg Göran Örlander, Stockaryd,
för att han som forskare och inom industrin verksamt har bidragit till utvecklingen av sydsvensk skogsforskning, nydanande skötselmetoder, kunskap om skogens klimatnytta, hållbarhetsfrågor och skogsförädling.

Akademiens Silvermedalj →

Lantbrukare och agronom Marianne Schönning, Holmsveden,
för att hon med stort och mångårigt engagemang och bred kunskap har medverkat i utvecklingen av det ekologiska lantbruket och regelverket i både Sverige och EU.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete →

Veterinärmedicine doktor Denise Laskowski, Uppsala (SLU Uppsala),
för hennes avhandling Insulin and the early bovine embryo, där hon har genomfört omfattande studier av hur insulin påverkar nötkreatursembryon, studier som har givit ökad förståelse för mekanismerna bakom nedsatt fruktsamhet hos nötkreatur, orsakad av metabolisk obalans.
och
Filosofie doktor William Lidberg, Vännäs (SLU Umeå)
för hans avhandling Digital wet areas mapping, där han innovativt och med ny teknik har tagit fram detaljerade markfuktskartor, användbara vid skoglig planering för skydd av vattendrag och biologiskt viktiga miljöer.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning →

Professor Sigrid Agenäs, Hemse,
för att hon med vetenskaplighet i fokus, med kreativitet och stort engagemang framgångsrikt undervisat och handlett agronomstudenter och forskarstuderande inom laktationsbiologi och mjölkproduktion.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst →

Agronom Lennart Karlsson, Uppsala,
för att han under år av krympande försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats, speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål och odling av humle.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare →

Landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal,
som med engagemang och framtidstro under lång tid varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i Jämtlands län.

Anders Elofsons medalj →

Docent Anne Maj Gustavsson, Umeå,
för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan från valletablering över bete till konserverat foder för idisslare.
(Beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.)

Akademiens Caseutmaning 2019

Hur kan data berätta historien om din produkt? – där uppdraget var att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val.
Erika Alm från Lund, Fanny Blom från Månkarbo och Nils Ewald från Uppsala presenterade det koncept som blev juryns favoritbidrag: ”Climate Climber”.
Gruppen använde på ett föredömligt sätt värdet av data, med insikt om hur det kan föda engagemang hos konsumenter för att handla mer klimatsmart. Lösningen bygger på datasammanställningar som redan finns, men som sätts samman på ett nytt och kreativt sätt. Gruppen tog i sin lösning många olika datapunkter och byggde samman dessa till en intressant modell. Det finns många utmaningar i själva genomförandet av denna lösning, men den har potential att göra verklig skillnad.

Anders Walls landsbygdsstipendium →

Beslutas av Anders Walls Stiftelse och tillkännages den 28 januari 2020.

Fullständig motivering finns under respektive pris, följ länkarna ovan.

Mer information:
Agr.dr Björn Sundell, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-516 05 75
E-postadress: sundell.bjorn (at) gmail.com, akademien@ksla.se

Alla priser och belöningar →

Foto: Vid 2019 års högtidssammankomst belönades bl.a. Kirsten Jensen, som fick ta emot akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand (Erik Cronberg).

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…