KSLA har utsett 2022 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2022 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Priserna och belöningarna delas ut vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms Stadshus den 12 juni 2022.


Akademiens A.W. Bergstenpris

delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrikt undervisande eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren.

Till professor emerita Lena Gustafsson, Uppsala, för hennes insatser inom naturvårdsforskning och hennes förmåga att engagera via kunskapsspridning. Hennes arbete har varit avgörande för effektivare strategier för naturhänsynen i skogsbruket.


Akademiens Georg och Greta Borgströms pris

delas ut till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s inom område som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.

Till biträdande professor Christel Cederberg, Harplinge, som på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerar vetenskaplig forskning med praktisk fältförsöksverksamhet inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion. Hon är dessutom en mycket uppskattad föreläsare och handledare.


Akademiens Bertebospris

är ett internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg, och delas ut till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.

Till professor Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma, som med användning av nya molekylära vetenskapliga metoder varit drivande i förädling av grödor av stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i Amerika, Afrika och Europa.


Akademiens kulturpris till Renborgs minne

tilldelas person som i ett brett landsbygdsperspektiv har bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.

Till musiker Karl Anders ”Kalle” Moraeus, Orsa, som har en viktig position i svensk musikkultur. Stadigt förankrad i landsbygdernas verklighet har han skapat ett inspirerande tvärdrag genom genrer och traditioner och över rurala och urbana kulturgränser. Kalle Moraeus gärning är folkbildning, i ordets allra finaste bemärkelse.


Akademiens Guldmedalj

delas ut för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält.

Till styrelseordförande Crister Stark, Väderstad, för hans visionära arbete och insatser för att förenkla jordbrukarens vardag genom att utveckla lantbruksmaskiner som påtagligt förbättrar lantbrukets villkor. De innovativa och moderna maskinerna bidragit till en ändrad syn på jordbearbetning och såteknik, till gagn för lantbrukare över hela världen.


Akademiens Silvermedalj

delas ut till person som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna.

Till agronom Erik Stjerndahl, Höör, som initiativrikt grundat och utvecklat HIR Skåne samt Borgeby Fältdagar. De årligen återkommande fältdagarna har blivit en publik succé som starkt bidragit till att intresset för lantbruk nått långt utanför branschen själv.


Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

delas ut till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.

Till fil.dr Tobias Andermann, Stora Höga, för hans avhandling Advancing Evolutionary Biology: Genomics, Bayesian Statistics, and Machine Learning (Göteborgs universitet). Tobias Andermann har genom kreativ metodutveckling inom genomik, Bayesiansk statistik och maskininlärning givit forskningen nydanande verktyg för evolutionsbiologisk forskning, inte minst avseende studier av djurarters utdöenden.


Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

delas ut till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.

Till universitetsadjunkt Jonatan Leo, Lund, som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens trädgårdsutbildningar vid SLU. Han har skapat engagemang för ämnen som traditionellt sett inte har legat i fokus för studenternas intressen, till gagn för en framtida generation verksam inom de areella näringarna.


Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

delas ut till person som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Till docent Eva Forsgren, Uppsala. Med stort engagemang, sakligt och aktivt, har Eva Forsgren kommunicerat vetenskapliga resultat inom ämnet bihälsa. Hennes insatser är föredömliga och av bestående värde inom ämnesområdet.


Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

delas ut till person som gjort framstående insatser inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst.

Till driftchef Mats Pehrsson, Danderyd, som på ett engagerat och framgångsrikt sätt har bidragit till att skapa förutsättningar till högkvalitativ forskning och undervisning vid SLU Lövsta lantbruksforskning, till stor nytta för lantbrukssektorn.


Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare

delas ut till person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt har bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Till senior projektledare Susanne Paulsson, Hjärnarp, för hennes långvariga insatser som kreativ och entreprenöriell rådgivare och för det engagemang för landsbygden hon visat i nyskapande projekt.


Fullständig motivering finns under respektive pris, följ länkarna ovan.

Alla priser och belöningar

Mer information:
Lena Ingvarsson, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-284 02 23
E-postadress: vicepreses@ksla.se

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!