Högtidssammankomst Commemorative meeting 2022

Akademiens 210:e högtidssammankomst hölls i Stockholms Stadshus där knappt 340 personer tillbringade en trevlig kväll som akademiens gäster.
The Academy’s 210th Commemorative Meeting was held in Stockholm City Hall where almost 340 people spent a pleasant evening as the Academy’s guests.


I preses Jan Fryks frånvaro öppnade vice preses Lena Ingvarsson aftonens sammankomst i Blå Hallen och hälsade H.M. Kung Carl XVI Gustaf, H.M. Drottning Silvia och övriga gäster välkomna.

Hon höll därefter ett anförande med titeln En historisk högtidssammankomst på flera sätt.

Av de sammanlagt 21 nyinvalda ledamöterna erhöll 14 svenska och 3 internationella nyinvalda ledamöter sina ledamotsbrev ur preses hand. Förhindrade att delta var 2 svenska och 2 internationella nya ledamöter.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagare hade äran att ta emot sina priser ur H.M. Kung Carl XVI Gustafs hand. Två pristagare kunde inte delta.

Akademiens sekreterare Eva Pettersson sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien och avslutade med den dikt till KSLA som ledamoten August B Temu från Tanzania skrivit.
(Den finns att läsa i KSLA Nytt & Noterat nr 4-2021, s 27.)

Högtidstalet hade rubriken Medaljens baksida: Från mönstergård till tyst vår – till vadå? och framfördes av vetenskapsjournalisten Henrik Ekman.

Vice preses Lena Ingvarsson förklarade därefter den 210:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framförde musikerna Katarina Henryson (sång) och Peter Nylander (gitarr) tre jazziga melodier. Akademiens fanfarer spelades av Martin Lood.

Middagen var komponerad med utgångspunkt från sammankomstens tema. Menyn presenterades av hedersledamoten Christina Möller och vinerna presenterades av ledamoten Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade Cissi Askwall å alla de nyinvalda svenska ledamöternas vägnar och nya norske ledamoten Knut Øistad å de nya internationella ledamöternas vägnar. Mottagaren av Akademiens A.W. Bergstenpris, Lena Gustafsson, talade för alla pristagarna. Kulturpristagaren Kalle Moraeus framförde tillsammans med sin dotter Johanna gästernas tack för en trevlig och god middag i form av en vals från Orsa på fiol.

Till tal, bilder och inspelning.


 

In the absence of President Jan Fryk, Vice President Lena Ingvarsson opened the evening’s meeting in the Blue Hall and greeted H.M. King Carl XVI Gustaf, H.M. Queen Silvia and other guests welcome.

She then gave a speech entitled A historical Commemorative Meeting in several ways.

Of the total of 21 newly elected fellows, 14 Swedish and 3 international newly elected fellows received their fellowship letters from the President. Prevented from participating were 2 Swedish and 2 international new fellows.

This year’s nominated prize and award recipients had the honor of receiving their awards from H.M. King Carl XVI Gustaf’s hand. Two prize winners could not participate.

The Academy’s secretary Eva Pettersson summarized the past year’s activities within the academy and ended with the poem to KSLA written by fellow August B Temu from Tanzania.
(Can be read in KSLA Nytt & Noterat no. 4-2021, p 27.)

The principal speech was entitled The reverse side of the medal: From model farm ard to silent spring – to what? and was presented by science journalist Henrik Ekman.

Vice President Lena Ingvarsson then declared the 210th solemn assembly closed.

During the ceremony, musicians Katarina Henryson (vocals) and Peter Nylander (guitar) performed three jazzy melodies. The Academy’s fanfares were played by Martin Lood.

The dinner was composed based on the theme of the gathering. The menu was presented by honorary fellow Christina Möller and the wines were presented by fellow Carl Jan Granqvist.

At the banquet, Cissi Askwall spoke on behalf of all the newly elected Swedish fellows and the new Norwegian fellow Knut Øistad on behalf of the new international fellows. The recipient of the Academy’s A.W. Bergstenpris, Lena Gustafsson, spoke for all the prize winners. The Culture Prize winner Kalle Moraeus and his daughter Johanna thanked the guests for a pleasant and tasty dinner in the form of a waltz from Orsa on violin.

To speeches, pictures and recording.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.