Årets Caseutmaning om stad och land

Caseutmaning

År 2050 förväntas vi vara elva miljoner invånare i Sverige och nästan tio miljarder människor på jorden. Befolkningsökningen innebär nya flyttmönster och en ökad urbanisering, vilket leder till en ökad användning av, och hårdare konkurrens om, den begränsade marken. Samtidigt ska urbaniseringen värna ekosystem samt vara miljömässigt och socialt hållbar på lång sikt. Var ska maten odlas, var ska energiproduktionen ske och var ska människor bo, arbeta och konsumera? Hur ska marken egentligen fördelas?


Årets Caseutmaning om stad och land Mer information
Mer information

Med Södertörns skog och åkermark, och med havet nära intill, växer visionen om Källberga. En vision om morgondagens naturnära bostäder med människan i fokus, präglat av social och ekologisk hållbarhet och i samspel med ett unikt och omväxlande landskap. Källberga är ett helt nytt naturnära bostadsområde i Nynäshamns kommun som fullt utbyggt kommer att rymma 600–700 bostäder kring en bykärna med verksamheter, samhällsservice, butiker och förskola. I den stadsdel som växer fram i storstadens utkant behöver man hantera såväl de urbana som de rurala utmaningarna. Det ställer stora krav på kommunen och myndigheterna, att hantera målkonflikter vid etableringen av stadsdelen – samt att tillgodose den långsiktiga förvaltningen av marken. Man behöver bygga för att hantera till exempel klimatförändringar, energiförsörjning och matproduktion. Hur ska dessa intressen prioriteras och samverka?

Ditt uppdrag i KSLA:s Caseutmaning 2023 är att gruppvis, med de andra projektdeltagarna, lyfta fram förslag på lösningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av stadsdelen. För att lösa denna utmaning behövs olika deltagare med olika kompetenser och bakgrunder, för att ni tillsammans, på ett nytänkande sätt, ska lösa situationen.

Vi tänker oss att du som deltar är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller i början av ditt arbetsliv. I Caseutmaningen arbetar ni tillsammans med stöd från projektgrupp och föreläsare för att nå en lösning på årets utmaning. Platsbesök och spännande inspirationsföreläsningar hjälper er med idéer. Som avslutning presenterar ni resultatet av arbetet för KSLA:s Kommitté för mark- och vattenanvändning samt andra intressenter inom området. Caseutmaningen ger dig möjlighet att utveckla ditt tänkande att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Det ger också möjlighet att bygga värdefulla relationer inför framtiden! Varmt välkommen med din intresseanmälan.

Mer om tidigare Caseutmaningar hittar du här:

Hållbara skärgårdsföretag (2022)

När krisen kom (2021)

Om Ungdomsutskottets Caseutmaningar i allmänhet.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…