Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta?

Akademisammankomst

En viktig förutsättning för biologisk mångfald i skogen är tillgång på och samsyn kring fakta. Vid denna sammankomst diskuterar KSLA:s ledamöter hur vi kan öka kunskapen om tillståndet och förändringen av biologisk mångfald i den svenska skogen samt vilket förändringsarbete som krävs. Detta är grundläggande för att åstadkomma en mer konstruktiv diskussion och öka samsynen kring förvaltningen av den biologiska mångfalden och de värden den representerar.


Biologiska mångfalden i skogen – vad behöver vi veta? Mer information
Mer information

Debatten om biologisk mångfald i de svenska skogarna tar sin utgångspunkt i FN:s mål för Ekosystem och biologisk mångfald. Vad är det som gör att diskussionerna tar de former som de gör? Vad behövs för att diskussionerna ska bli mer konstruktiva?

En förklaring kan vara att samsyn saknas om olika faktabaser och vad som kan utläsas ur dessa. Andra förklaringar kan vara att perspektiven på förvaltning av våra skogar är olika och att data inte räcker för att ensamt visa hur vi värderar biologisk mångfald eller hur vi borde agera. Målet för dagen är att ge inspel till KSLA:s fortsatta arbete med biologisk mångfald.