Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland

Seminarium

Kan ett ogräs bidra till en fossilfri transportsektor? Hur kan vi minska vårt beroende av import av olja och fodersoja? Går det att gynna både ekosystem och en levande norrländsk landsbygd?


Framtidens gröna energi kan odlas i Norrland Mer information

I ett unikt projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet är forskare på väg att förvandla ogräset fältkrassing till en produktiv oljegröda. Oljan lämpar sig för tillverkning av HVO-diesel och fältkrassingen går att odla längre norrut än någon annan oljeväxt. Som bonus minskar den näringsläckage, binder in kol i marken och efter att oljan utvunnits finns en proteinrik rest kvar som högvärdigt djurfoder.

Mistra Biotech vid SLU och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett halvdagsseminarium i Stockholm med presentationer av:

  • Peter Sylwan – Vetenskapsjournalist, ledamot i KSLA
  • Urban Emanuelsson – Professor, Centrum för biologisk mångfald, SLU
  • Magnus Edin – Verkställande direktör, Sunpine
  • Hulda Wirsén – Rådgivare, Hushållningssällskapet Norrb.-Västerbotten
  • Sten Stymne – Professor emeritus i växtförädling
  • Forskare inom fältkrassingprojektet