Femtio nyanser av grönt

Seminarium

Femtio nyanser av grönt Mer information

→ Se filminspelning via denna länk!

Femtio nyanser av grönt – om KSLA:s dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”

Växtbioteknik väcker frågor och skapar motsättningar. Globalt odlades år 2015 hela 180 miljoner hektar GMO-grödor. Mest i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina. EU har däremot valt en mycket restriktiv hållning och tillåter bara en GMO-gröda, som odlas på 117 000 hektar.

Inom KSLA, bland fler än 600 ledamöter, finns hela bredden av uppfattningar om den moderna biotekniken från de mycket positiva till de totalt negativa och alla nyanser däremellan. Ur diskussioner ledamöter emellan föddes, för drygt två år sedan, idén om ett dialogprojekt. En grupp akademiledamöter med vitt skilda uppfattningar om bioteknik har samlats till en informell diskussion där ingen har företrätt ett organiserat intresse, men alla har talat utifrån sina egna tankar, erfarenheter och perspektiv. Ett starkt engagemang för hållbar utveckling av jordbruket har varit gemensamt.

Gruppen har mötts i diskussioner om olika aspekter av bioteknik i växtodlingen och dess betydelse för samhället. Diskussionerna har under projektets gång vidgats till att sätta in biotekniken i sitt större samhälleliga sammanhang. De skilda uppfattningarna till trots har gruppen kunnat mötas kring en gemensam målbild för ett framtida uthålligt jordbruk och bioteknikens roll i detta. Det har varit en spännande resa, som vi nu vill berätta om. Våra uppfattningar skiljer sig fortfarande åt, men vi lämnar alla projektet med en betydligt mer nyanserad bild av biotekniken – och av varandras uppfattningar. Vi har lärt oss mycket och vi konstaterar att vi alla har haft fel – men också rätt.

Vid seminariet ”Femtio nyanser av grönt” presenteras projektet och deltagarnas uppfattningar om växtbiotekniken och slutsatser från projektet. Resultaten från projektet redovisas i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift nr 2-2016 Frön för framtiden (red. Jenny Jewert), som i och med detta seminarium distribueras.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden →


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…