Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

Seminarium

Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige idag. Ute i skogarna ger bevarade kulturmiljöer och andra historiska spår, ledtrådar till det förgångna. I några få museala sammanhang finns föremål och dokument som gestaltar delar av skogshistorien. Hittills har i stort sett alla resurser lagts på att identifiera och bevara kulturminnen i skogen. Är det rätt resursanvändning?


Kulturpolitiken ska ”främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”, det är ett av fem nationella kulturpolitiska mål enligt riksdagens beslut 2009. ”Kulturarvet är föränderligt och öppet” sägs i regeringens proposition om kulturarvet (prop. 2016/17:116), och i riksdagsbeslutet uppdrogs till Riksantikvarieämbetet att driva en centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet. Riksantikvarieämbetet har därefter format en vision för kulturmiljöarbetet, att ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på̊ det kulturarv som format Sverige”.

Mot den bakgrunden bjöd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, in till detta seminarium för att bredda kretsen som tänker tillsammans hur vi på bästa sätt kan bevara, använda och utveckla skogarnas kulturarv.

Tidigare har tre rundabordssamtal ägt rum på KSLA. Rapport från dessa samtal hittar du här.

Referat från seminariet 24 augusti finns här.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…