Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?

Akademisammankomst

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.


Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda? Mer information

Filminspelning

Få saker har påverkat spelplanen för svenskt skogsbruk så mycket som rödlistan. Den ingår i underlaget till de politiskt satta miljömål som rör skogen – samtidigt som den ofta används som ”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Idag finns ca 2 000 skogsarter på rödlistan.

Denna akademisammankomst har temat ”Skogens rödlista 2050”.

Den svenska skogen förändras i rask takt. Stora arealer undantas sedan början av 1990-talet från traditionellt skogsbruk genom naturreservat, biotopskydd, frivilliga avsättningar och hänsyns-tagande i samband med avverkningar. Träden i dessa miljöer blir allt äldre och vi kommer med tiden att få ett allt tätare nätverk av allt mer urskogslika miljöer i landskapet. Denna utveckling har redan visat sig i form av ökade volymer död ved och gamla träd. Samtidigt sjunker slutåldrarna i produktionsskogen och andelen gran växer.

Hur kan detta sammantaget tänkas påverka skogens rödlista? Blir den kortare, längre eller bara annorlunda? Svaret på den frågan är en liten men viktig pusselbit i en betydligt större fråga: är dagens skogsbruk hållbart?

För mer information och program se ovanstående pdf-inbjudan.

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…