Skogsskötsel för olika värden

Exkursion

Skogsskötsel för olika värden Mer information
Mer information

Skogsskötsel för olika värden

Den svenska skogen är en nationell resurs med många olika användare. Det leder till skilda önskemål om hur skogen ska skötas och nyttjas. Inom ramen för samhällets regelverk och andra spelregler bestämmer skogsägaren själv hur skog och mark brukas. Skogsägarens drivkrafter och mål blir därmed avgörande för hur skogen sköts.

KSLA:s skogsskötselkommitté har bland annat som uppgift att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål för skogens användning. Kommittén arrangerar därför två exkursioner för att belysa hur skogsskötsel skiljer sig åt när olika mål och förutsättningar styr verksamheten.

Den första exkursionen äger rum den 15 mars i Bjurholms kommun, ca 8 mil väster om Umeå. Där kommer vi att studera och diskutera skogsbruk inom områden med rennäring och rekreationsvärden. Vi kommer bl.a. att träffa representanter för SCA och Vilhelmina Norra sameby och diskutera avverkningar i området Drakryggen.
Den andra exkursionen äger rum den 27 april i Linköpings kommun. Där kommer vi att få lyssna till två olika markägarkategoriers mål med avseende på virkesproduktion, rekreation, friluftsliv och landskapsbild. Vi besöker Lars Vikinge, privat skogsägare, och representanter för Linköpings kommunskogar.
Antalet platser per exkursion är begränsat till vad som ryms i en buss.

Vi ser fram emot två spännande dagar med många intressanta diskussioner!

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.