Remiss Trygg med vad du äter

KSLA har yttrat sig om betänkandet SOU 2009:8, ”Trygg med vad du äter”, dnr Jo2009/437.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademien har valt att kommentera utredningen kapitel för kapitel utan att ta ställning till utredningens huvudförslag om den framtida myndighetsstrukturen.

Dessa kapitel kommenteras:

 • Kapitel 2, Nuvarande myndighetsstruktur
 • Kapitel 3, Tre nya myndigheter
 • Kapitel 4, Livsmedelssäkerhetsmyndigheten
 • Kapitel 5, Sammanhållet normeringsansvar
 • Kapitel 6, Sammanhållet kontrollansvar
 • Kapitel 7, Utvecklad laboratorieverksamhet
 • Kapitel 8, Forskning med hög relevans
 • Kapitel 9, Effektivare krisberedskap och smittskydd
 • Kapitel 10, Vetenskapligt råd för riskvärdering
 • Kapitel 11, 12, 13, Myndigheten för havsresurser och fiske
 • Kapitel 14, 15, Från jordbruk till landsbygdsutveckling
 • Kapitel 16, Tydligare roller inom det veterinära området