Remiss Formas rapportutkast uppdrag om växtskyddsforskning

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Formas rapportutkast Uppdrag om växtskyddsforskning.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA anser att rapporten väl belyser många av problemen inom växtskyddsområdet som måste hanteras för att säkra en konkurrenskraftig odling med minimal miljöpåverkan. Rapporten pekar även på att Sverige har en potential för ökad produktion av livsmedel och ökad export genom gynnsamma odlingsförhållanden och miljövänlig växtproduktion. Med varmare klimat kommer dock problemen med växtskadegörare att öka, vilket vi redan nu kan se i fält. Detta sätter stor press på att effektiva verktyg finns för att klara växtskyddsproblemen.

Det är positivt att systemperspektiv i forskningen lyfts fram och KSLA vill understryka behovet av att se till hela kunskapskedjan från forskning, rådgivning till praktiken. I svenskt lantbruk görs ofta åtskillnad mellan skog, trädgård och jordbruk men en större samordning i växtskyddsfrågor skulle vara positivt. Behovet av tillämpad forskning inom växtskyddsområdet är stort och dess roll behöver stärkas för att kunna hantera växtskyddsproblemen.

Integrerat växtskydd (IPM) är krav för all odling och innebär att många åtgärder ska kombineras såsom förebyggande åtgärder, mekanisk bekämpning, biologiska växtskyddsmedel, kemiska växtskyddsmedel, men alla ingående verktyg måste förbättras för att klara problemen. I rapporten belyses ogrässidan endast mycket översiktligt, men här finns stora utmaningar för att klara både gräsogräs och örtogräs samt den stora användning av herbicider, vilket bör belysas ytterligare. Framtida utmaningar kräver god kompetensförsörjning inom alla nyckelområden och det är viktigt att detta uppmärksammas.