Älgförvaltningen måste bli ett gemensamt ansvar – KSLA Nytt & Noterat nr 1-2018

Det så kallade ”Handslaget” är en avsiktsförklaring från 2016, utvecklad i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat i den regionala och lokala förvaltningen.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

För att uppnå intentionerna i riksdagsbeslutet om älgförvaltning, att ”skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna”, har ledningen för det samlade skogsbruket och Svenska Jägareförbundet enats om ett grundläggande förhållningssätt och en gemensam inriktning i arbetet med landets klövviltförvaltning. Avsiktsförklaringen ”Handslaget” är utvecklad i syfte att skapa ett bra samarbetsklimat i den regionala och lokala förvaltningen.

Älgförvaltningen präglas ofta av olika intressen vilket riskerar att motverka möjligheterna att uppfylla riksdagens beslut om balans. Handslaget är ett verktyg för att parterna tillsammans, med förtroende och kunskap, ska kunna verka enligt riksdagsbeslutets intentioner i förvaltningssystemets alla delar. Det är en ”uppförandekod” som tar upp attityder och förhållningssätt för att nå resultat och effekt i den praktiska förvaltningen.