Remissvar Skogsskötsel med nya möjligheter

KSLA har beretts tillfälle att till Skogsstyrelsen lämna synpunkter på rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge förslag på produktionshöjande åtgärder. Detta skapar ett engagemang och delaktighet som ligger i linje med den skogspolitiska principen att skogsägarna ska bruka skogen i frihet under ansvar.

Processgruppen för skogsproduktion har åstadkommit en bra genomgång av förutsättningarna för skogsproduktionen i Sverige och beskrivit både vilka möjligheter och hot som skogsbruket står inför. Rapporten representerar ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion och den innehåller ett flertal förslag, som till samhällets gagn kan främja skogsbruket.

KSLA vill samtidigt peka på vikten av en fortsatt evidensbaserad utveckling av skogsbruksmetoder och då är inte minst behovet av att kunskap och kompetens för implementering säkerställs. För skogsbruket är det avgörande att nya metoder kan utvecklas och testas i praktiskt relevanta skalor, så att både fördelar och potentiella risker kan utvärderas. KSLA vill därför särskilt framhålla betydelsen av adaptiv förvaltning, genom vilken ett fruktbärande samarbete mellan forskning och praktik kan utvecklas och ständiga förbättringar uppnås.