Remissvar om förenklade förfaranden avsättning av vildsvinskött

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött" (Dnr 2018/02334).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har fått möjlighet att yttra sig över Livsmedelsverkets (SLV) redovisning av regeringsuppdraget Analys av möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av svenskt vildsvinskött (Dnr 2018/02334).

KSLA välkomnar remissen om Analys förenklade förfaranden avsättning av vildsvinskött och ställer sig positiv till beredningen av denna fråga där många olika intressenter, myndigheter och organisationer välkomnats att deltaga.

Sammanfattning av KSLA:s synpunkter

KSLA ställer sig frågande till förslaget att etablera 852-anläggningar* och anser att Livsmedelsverket tillsammans med branschen och involverade organisationer ser över arbetet och stödet till vilthanteringsanläggningarna så att flera sådana kan etableras runt om i landet samt att samordningsmöten mellan markägare och jägare i definierade viltvårdsområden ska främjas så att lokala förvaltningsplaner där olika intressen balanseras kan arbetas fram gemensamt och i samsyn.
Att sälja vildsvin är från en livsmedelssäkerhetssynpunkt inte bara en fråga om trikiner, utan även om bakterier som vildsvinen kan bära, om skottskador från jakten som ofta är annorlunda än från jakt på annat klövvilt, om galtlukt och surnade slaktkroppar. För bibehållen konsumenttrygghet i dessa frågor anser KSLA att en veterinär ska utföra kvalitetskontrollen.
*) En föreslagen ny kategori av anläggningar som kan hantera vilt, inkl vildsvin och andra trikinbärande djur avsedda för livsmedelskedjan. Ingen köttbesiktning sker där. Ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger hos den livsmedelsföretagare som är registrerad för verksamheten. Anläggningarna ska uppfylla kraven i EU-förordning (EG) 852/2004.

Till SLV:s sammanfattande kortversion av rapporten