Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 (”En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”) har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA instämmer i vikten av att skapa en långsiktig strategi som kan ligga till grund för mål, prioriteringar och samverkan mellan berörda aktörer. KSLA kan i stort ställa sig bakom strategins utgångspunkter. Det är emellertid av vikt, precis som framgår av strategin att visionen tar sin utgångspunkt i ett ekosystemperspektiv. I den nuvarande skrivningen är det emellertid lätt att få uppfattningen att det enbart är viltförvaltningen som utgår från ekosystemansatsen, och att de som förvaltar eller brukar ekosystemen är separerade från själva ekosystemet. Det är en olycklig separering av natur och kultur som inte rimmar med ett helhetsperspektiv och bör om möjligt justeras.

Vad gäller visionen för svensk viltförvaltning framhålls att viltförvaltningen ska vara i balans för att alla ska uppleva viltets värden. Det är förvisso en lovvärd hållning, men alltför statisk, givet utgångspunkten i ekosystemansatsen och att samhällets målsättningar kan förändras över tid. KSLA förordar snarare att viltförvaltningen ska vara adaptiv för att på så sätt kunna anpassas till förändringar och bättre ta hänsyn till viltets positiva och negativa aspekter.

Ett avsnitt i strategin hanterar så kallade ”vägval”. KSLA anser att det är ett olyckligt ordval. Få av punkterna redovisar något vägval, KSLA förordar att punkterna kallas inriktningsmål såsom de anges under Strategins uppbyggnad och Fokusområden.

KSLA anser att flertalet av de vägval som listats är vällovliga och kan bidra till att uppfylla strategin, men har synpunkter på de vägval som listas.

Se hela remissvaret i bifogad pdf.