Remissvar Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA har svarat på remissen av Trafikverkets delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning, landsbygdens samlade behov av beredskapsflygplatser

Ett balanserat nät av beredskapsflygplatser är viktig infrastruktur för trygghetsskapande och effektivt skogsbrandskydd i hela landet. KSLA vill därutöver lyfta fram beredskapsflygplatsernas betydelse för en rad andra viktiga landsbygdsbehov, inklusive jordbrukets och skogsbrukets generella intressen.

Utöver spaning, larm och släckning av skogsbränder behöver landsbygdens näringar på ett annat vis än tidigare tillgång till snabba leveranser för skötsel, underhåll och reparationer till alla moderna maskiner och datasystem – såväl experter (människor) som reservdelar med mera. Vindkraftsparker likaväl som moderna mjölkgårdar behöver service dygnet runt alla dagar, även om de ligger i glesbygd. Ett ytterligare exempel är insatser vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. Långa tidsavstånd mellan landsbygdens näringsliv och effektiv service riskerar leda till fortsatt försvagning av landsbygden.

Trafikverkets utredning föreslår ett nät av 22 beredskapsflygplatser med fokus på behovet av ambulanstransporter för att säkra avancerad sjukvård. Ett sådant flygplatsnät blir av naturliga skäl koncentrerat till de befolkningstäta landsdelarna i Götaland och södra Svealand samt till Norrlands kustland. Därmed tillförsäkras också de gröna näringarna, jordbruk och skogsbruk, liksom skogsbrandförsvaret i dessa trakter ett nöjaktigt fungerande nät av beredskapsflygplatser. Dessa 22 beredskapsflygplatser täcker dock inte behovet i det glest befolkade skogslandet i norra Svealand och i Norrlands inland. För ett robust nät med redundans norr om en linje Karlstad–Uppsala bedömer KSLA att ett antal ytterligare flygplatser i norra Svealand och i Norrlands inland är viktiga för trygg beredskap, särskilt under brandriskperioden maj–september.

Läs hela remissvaret i bifogade pdf.