Remissvar – EU kommissionens förslag till restaurering av natur

KSLA:s remissvar till Miljödepartementet rörande EU kommissionens förslag till restaurering av natur, diarienummer M2022/01470.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA stöder de mål som satts upp på FN-nivå för en hållbar utveckling. Såväl biologisk mångfald som klimatfrågor är högt prioriterade frågor i vår verksamhet. Vi delar bedömningen att en långsiktig återhämtning av biologisk mångfald och motståndskraftig natur är nödvändig.

Vi ställer oss därför positiva till förslaget att genom en förordning om restaurering av natur införa övergripande mål för EU som är bindande. Det är angeläget att alla EU:s medlemsländer lever upp till de åtaganden som varje land gjort när det gäller FN:s konventioner och mål för hållbar utveckling.

Samtidigt vill vi understryka de stora variationer som finns mellan medlemsländerna i EU när det gäller ekosystemen. Kunskapen om vilka prioriteringar som ska göras och vad som är mest kostnadseffektivt finns nationellt och även lokalt. Det är nödvändigt att de nationella planerna kan formulera relevanta men också realistiska mål baserade på vetenskap och praktisk erfarenhet som finns i landet. Det gäller även valet av indikatorer och tröskelvärden.

Kommissionen har en viktig uppgift när det gäller uppföljningen av varje lands framsteg men inte när det gäller detaljutformningen. Beslut som krävs på EU-nivå bör ske i en öppen process i EU:s ministerråd och EU-parlamentet och inte genom delegerade akter i kommissionen.

Såväl skogsbruk som jordbruk har en viktig roll att spela när det gäller den övergripande målsättningen. Det finns betydande målkonflikter (produktion av livsmedel, fossilfria produkter, bioenergi, etc.) som bäst hanteras nationellt i samspel mellan olika aktörer och med nationella politiska beslut. De konsekvensutredningar som Skogsstyrelsen och Jordbruksverket fått i uppdrag att göra behöver diskuteras i en transparent process.

KSLA vill gärna bidra genom att fungera som en oberoende arena för debatt kring dessa frågor baserad på gedigen vetenskap och beprövad praktisk erfarenhet och med respekt för de olika åsikter som framförs.