KSLA:s yttrande över Skogsstyrelsens remiss rörande nationell skötselstrategi

KSLA har yttrat sig över "Natur- och kulturvårdande skötsel av skog: Nationell strategi för skötsel av formellt och frivilligt avsatta skogar till 2030" (Skogsstyrelsen, SKS 2020-3516).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har en i grunden positiv syn på föreliggande remiss. Vi vill särskilt nämna:

  • Positivt med tydligt skifte mot ökad skötsel av formellt och frivilligt avsatta skogar.
  • Strategin är väl underbyggd genom omfattande samverkan med forskare och praktiker samt genom en gedigen litteraturgenomgång.

KSLA anser dock att remissen/förslagen kan förbättras enligt nedanstående:

  • Själva strategin behöver lyftas fram och förtydligas. Brister är främst att målen är otydliga samt att det inte tydlig framgår när och hur de ska uppnås.
  • Skötsel av hänsynsytor och naturvärdesträd bör inkluderas i strategin. Ökad aktivitet är viktigt för att uppnå målen med ökad biologisk mångfald
  • Det är ibland oklart vilka marker som avses i strategin. Detta gäller exempelvis trädbevuxna betesmarker och impediment.
  • De enskilda skogsägarna är en viktig målgrupp som förbises. Det är de enskilda ägarna som bestämmer skötseln på sina fastigheter. Hur ska behövlig natur- och kulturvårdande skötsel kunna bli utförd om markägarna inte är inkluderade i verksamheten?
  • Strategin bör även behandla estetik och värden för friluftsliv och rekreation.
  • För att genomföra strategin måste ekonomiska medel tillföras, antingen som nya anslag för skötsel eller genom en omfördelning av medel från andra anslag.

Hela yttrandet finns i bifogad pdf.