En biobaserad ekonomi för bärkraftig samhällsutveckling

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Framtaget inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med stöd av ett antal organisationer.

FoU-behov för den gröna sektorn

KSLA vill med sitt inspel till forsknings- och innovationspropositionen:

•  Visa på behov av strategisk kunskap som kan skapa nya konkurrenskraftiga innovationer inom områdena:

– Klimatförändringar – anpassningar och motåtgärder
– En biobaserad ekonomi
– Livsmedel – försörjning och säkerhet
– Människors och djurs hälsa

•  Påtala att det krävs både grundforskning och tillämpad forskning inom den gröna sektorn för att utveckla konkurrenskraftiga varor och tjänster.

•  Visa på vikten av att kombinera kunskap mellan olika discipliner.

•  Framhålla att utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter och tjänster kräver ett effektivt innovationssystem, och betona vikten av samverkan mellan forskning och näringsliv.

•  Påtala behovet av fördjupad interaktion mellan universitet, högskolor, institut och det omgivande samhället.

Strategidokumentet som pdf.