Remiss Hållbarhetskriterier energi från förnybara energikällor

KSLA har lämnat synpunkter på Energimyndighetens rapport ”Hållbarhetskriterier med förslag till implementering av vissa delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användning av energi från förnybara energikällor” (N 2009/ 7508/E).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

KSLA:s övergripande synpunkter

Energimyndigheten förslår att det införs en särskild lag om hållbarhetskriterier samt att vi därtill ändrar i energiskattelagen och i lagen om elcertifikat. De befintliga svenska lagarna, t.ex. miljöbalken och skogsvårdslagen anses inte tillräckliga för att garantera efterlevnad av de nya villkoren. Även dessa lagar kan behöva ändras, men det ska utredas vidare. Resultaten blir en mycket omfattande årlig rapporteringsskyldighet för alla företag som tillhandahåller eller använder biodrivmedel och andra flytande biobränslen. Någon begräsning efter företagsstorlek eller leveransvolym finns inte och allt skall verifieras och granskas av oberoende granskare.

Systemet kommer att innebära ett betydande merarbete och ökade kostnader för hela produktionskedjan. Särskilt hårt drabbas mindre företag, som inte har resurser och kompetens att genomföra omfattande hållbarhetsanalyser utan måste köpa tjänsterna. Förslagen är därmed inte förenliga med de ambitioner om regelförenkling och mindre byråkrati som såväl den svenska regeringen och EU-institutionerna har som mål.

Samtidigt är möjligheterna för en leverantör att stå utanför regelverket mycket begränsade eftersom kriterierna blir ett villkor för att den aktuella produktionen skall kunna räknas med i det nationella åtagandet för förnybar energi och få del av skattenedsättning, elcertifikat etc.

KSLA är medveten om att EU-direktivets mycket detaljerade utformning starkt begränsar utrymmet för nationella förenklingar. Likväl har vi från branschorganisationer och företag erfarit att det finns sådana möjligheter som inte i tillräcklig grad beaktas av Energimyndigheten. Vi har inte kompetensen för att precisera dessa möjligheter, men utgår ifrån att dessa kommer redovisas i olika remissyttrande och där så är möjligt beaktas i kommande tillämpningsföreskrifter.