Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen – Aktuellt från KSLA nr 4-2022

Rapport från ett rundabordssamtal den 8 december 2022.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den avdelningsövergripande Kommittén för biologisk mångfald påbörjade sitt arbete i juni i år. Kommitténs uppdrag är att öka kunskapen om tillståndet för och utvecklingen av den biologiska mångfalden. Mycket kommer att handla om hur den biologiska mångfalden mäts, analyseras och hur resultaten tolkas. Idag finns en rad olika metoder som används av olika aktörer. Första året kommer att handla om skog och senare följer jordbruksmarken och också hela landskapet.

Kommitténs första aktivitet var ett rundabordssamtal den 8 december med ett 15-tal representanter för myndighe­ter, skogsbolag, skogsägare, ideella organisationer och uni­versitet. Temat var mätning av biologisk mångfald i skog. Samtalsformen följde Chatham Rules, det vill säga ingen deltagarlista offentliggörs och det som sades på mötet får spridas men inte vem som sade vad.

Det blev mycket engagerade och öppna diskussioner och flera viktiga aspekter kom fram. En väsentlig sådan är att det i många fall inte går att fastställa tillståndet för arter el­ler livsmiljöer på ett representativt sätt, men mätningar av utvecklingen i mer begränsat avseende kan ändå indikera problematiska trender.