Slutrapport Bruka utan att förbruka

Överförbrukningen av naturresurser är ett globalt problem som berör våra samhällen i sin helhet. Förbrukningen av naturresurser avser såväl resurser som hämtas upp ur jordskorpan som förlusten av biologisk mångfald.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Hit måste även räknas förvaltningen av sötvattenresurser likaväl som det som vi numera räknar som den största utmaningen, dvs. utsläppen av växthusgaser som leder till ett varmare och mer instabilt klimat och därtill försurning av haven. Livsmedelsförsörjningen är en del av helheten. Allt hänger ihop och de olika utmaningarna kan inte lösas separat. För kli-matutmaningen gäller att användningen av fossila bränslen måste börja minska snarast eftersom huvuddelen av klimatgaserna ackumuleras i atmosfären. Men samma slutsatser kan dras även för andra naturresurser än fossila bränslen.

I den här rapporten är ambitionen att ta ett helhetsgrepp på denna problematik. Den lägger särskild tonvikt på de förändringar som vi menar behövs inom jordbruket. Vi vill därvid ge Afrikas jordbruk uppmärksamhet, inte minst eftersom folkökningen där kommer att bli mycket stor de närmaste decennierna.

Skribenter har varit Anders Wijkman, Peter Sylwan, Inge Gerremo, Thomas Hahn, Peter Edling och Harald Svensson (arbetsgruppens ordförande och redaktör för rapporten). Dessutom har Kevin Bishop, Johan Biärsjö, Maria Dirke och Gunnela Ståhle deltagit i gruppen. Samtliga är ledamöter i KSLA.

Läs fem av skribenternas debattartikel i Aktuell Hållbarhet (2024-06-14).

 

Startsidesbild: Hyllning till daggmasken – bronsskulptur av konstnären Bertil Englert, Danielslundsparken i Ängelholm. Foto: Peter Sylwan.