SOLMED nr 75 Traktorernas intåg

Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Hur det gick till under den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige? I denna licentiatavhandling undersöks detta under introduktionsperioden 1905–30. Här kartläggs den tekniska utvecklingen under denna tid för alla de traktorer och motorplogar som då fanns på den svenska marknaden. Frågan ställs om det uppstod en särskild svensk utveckling, som var skild från den som fanns på de traktorer som importerades. En annan fråga som studerats är hur produktion och marknadsföring påverkade utvecklingen under detta kvartssekel. Här behandlas också de svenska motorplogarnas försvinnande, liksom hur marknaden breddades med de nya och billigare traktorkonstruktionerna som snabbt blev dominerande under detta decennium. Den tredje fråga som undersökts är aktörerna och deras nätverk – hur de främjat utveckling­en mot det motoriserade jordbruket.

Författaren Per Thunström är redaktör och arkivansvarig vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Han har genomgått forskarutbildning vid Avdelningen för agrarhistoria, Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala.

Som print on demand har denna skrift ISBN-nr: 978-91-88567-04-8

SOLMED 75 som pdf.

Beställ mjukband print on demand  (200:-)