SOLMED nr 11 Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830–1900


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Trädgårdar i fjällen – kultur på hög nivå

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har ett speciellt intresse för västra Jämtlands fjälltrakter och för trädgårdsodling och andra näringar i detta område, vilket grundar sig på att Akademien sedan 1937 är ägare till egendomen Enaforsholm vid Snasahögarnas fot. Detta tack vare en donation av grosshandlare Alexander Wilhelm Bergsten. I dag används Enaforsholm som pensionat och konferensgård och kan ta emot ca 60 gäster, från regionen eller från mer avlägsna delar av landet, med intresse för fjällvärlden.

Enaforsholms Försöksträdgård ägs och förvaltas av Akademien. Specialister från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Röbäcksdalen medverkar till att Försöksträdgården utgör ett spännande kapitel om trädgårdsodling i odlingszon VIII – zonen närmast fjällregionen. Trädgården grundades 1949 som ett led i en undersökning avsedd att utreda härdighetsförhållandena i norra Sverige, och försöksodling har sedan dess pågått med skiftande framgång. De senaste åren har en förtjänstfull upprustning gjorts under ledning av landskapsarkitekt Kjell Lundquist, som numera är ansvarig för trädgården. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift att främja inte bara landets areella näringar i dag utan också dessas historia tar sig uttryck även i Försöksträdgården, där bl a historiskt växtmaterial används i försöken till anpassning till det stränga klimatet.

Enaforsholms trädgård är förstås beskriven i denna volym av landskapsarkitekten Ulla Rylander om fjällnära 1800-talsträdgårdar i Jämtland och Härjedalen. Hon redogör för betingelserna och inspirationskällorna för trädgårdsanläggningar under förra seklet, för klimatförhållanden, odlingstraditioner och kommunikationer. Och så berättar hon om planteringar vid bruksherrgårdar, jaktvillor, turistanläggningar och SJ-stationer, om skolträdgårdar och om parken vid Mörsils sanatorium. Det är en intressant beskrivning som levandegör det förflutna; till detta intryck medverkar också att boken är rikt illustrerad med fotografier, kartor och planritningar. (Ur företalet.)

Författare: Ulla Rylander.

Inskannad pdf, kvaliteten är inte den bästa.