SOLMED nr 7 Peter Hernquists husdjurslära


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara

Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl.

Ur Peter Hernquists inledning till hans ej tidigare publicerade lärobok om husdjur:

”Utaf alla de djur, som ära underkastade menniskjans Herrawälde, är Hästen utan twifwel det ädlaste och mäst wärdt wår omsorg; ty hwars tjenst är oss mera nyttig och angenäm än en del andra. Wi böra derföre i samma mohn wara så mycket mer sorgfällige, at fortplanta, förädla och uppeholla wid sundhet och krafter et så fördelaktigt slags djur”.

VMD h c Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, har tolkat Hernquists föreläsningsanteckningar och skrivit ut dem på dator, försett dem med förklaringar och kommentarer samt skrivit ett inledningskapitel bl.a om Hernquist och om hästar på 1700-talet ur olika synvinklar.

Ungefär 70 procent av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel. Huvudkapitlet ”Observationer öfver hästar” följs av avsnitt om ”Stuterier”, ”Hästafvel” och ”Vanliga fel hos hästen”. Till sist behandlas även övriga husdjur i kapitlen ”Hornboskap”, ”Fårafweln”, ”Getterna” och ”Swinen”. Boken är illustrerad, främst med hästbilder från 1700-talets senare hälft.

Inskannad pdf.