KSLA har utnämnt 2022 års Wallenbergprofessor

Akademien har beslutat utnämna en mycket välmeriterad gästprofessor inom programmet för KSLA-Wallenbergprofessurer – professor Øystein Evensen från Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i Ås, Norge. Professor Evensen kommer att arbeta på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.


Professor Øystein Evensen har de senaste 30 åren bedrivit och koordinerat forskningsprojekt och program om grundläggande och mer tillämpade aspekter av virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos odlad fisk.

Genom KSLA-Wallenbergprofessuren blir det möjligt att koppla samman SLU:s veterinära verksamhet avseende landlevande djur med Norges världsledande kapacitet inom fisk. Förutom att SLU får tillgång till NMBU:s kompetens på fiskområdet kommer utvecklingen av fiskmedicin på SLU att stimuleras.

Arbetet kommer också att vara av direkt intresse för sportfiskeorganisationer runt om i Sverige och för frivilligorganisationer som arbetar för en naturlig återgång av den migrerande fisken.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förutspår en 50-procentig ökning av konsumtionen av mat med akvatiskt ursprung till 2050. Kommersiellt fiske ger cirka 100 miljoner ton årligen. Men bestånden är redan överexploaterade och det finns inte utrymme för ökad fångst – växande efterfrågan måste mötas med vattenbruk. Fiskodling har stor potential men måste utvecklas miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart och utföras med så liten påverkan på vilda fiskbestånd som möjligt.

Svensk fiskodling har god tillväxtpotential, idag till största delen baserad på regnbåge. I Sverige ligger mer än 95 procent av fiskodlingarna i vattenkraftsdammar med öppna nätburar. Dessa system är klimatsmarta, endast matchade av naturbete på land. God välfärd med låg djurtäthet i naturlig miljö i vatten från bergen. Nackdelen är närheten till det omgivande ekosystemet.

Avsikten är att åter öppna de marina migrationsvägarna och kringgå dammen som i nästan 100 år har skyddat dessa vatten från havet, som är ursprunget till nästan alla kända sjukdomar hos fisk. Öppnande av historiska migrationsvägar ökar dock interaktionen mellan vild och odlad fisk och därmed risken för överföring av patogener till områden som mycket länge har varit isolerade från exponering för patogener från den marina miljön. En utmaning är den låga kunskapen i Sverige om överföring av sjukdomar och därigenom effektiva lindrande åtgärder.

Mer om professor Øystein Evensen: https://www.nmbu.no/ans/oystein.evensen

Øystein Evensen. Foto: NMBU.

 


Pressmeddelandet som pdf.

Information: Akademisekreterare Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, 08-5454 7702

Mer om Wallenbergprofessurerna.

Toppfotot: Fiskodling i norska Storfjorden. Simo Räsänen, CC BY-SA 3.0.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens…

KSLAT 4-2022 Towards a new mindset for epidemic animal diseases

At the 2021 KSLA Bertebos seminar, international experts discussed animal disease prevention and control with a view to identifying key factors for future success.…

KSLA:s svar på offentligt samråd om växter som produceras med vissa nya genomiska metoder

KSLA har genom projektet Växtnoden svarat på en EU-kommissionens enkät om reglering av riktad mutagenes och cisgenesis.