Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel

Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – del I


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA höll under våren 2012 fyra workshops om tillförsel av rötslam till jordbruksmark. Bakgrunden var att KSLA i ett remissvar till Naturvårdsverkets slamutredning erbjudit sig att ta fram mer fakta i frågan genom seminarier och liknande. Vid tillfället för dessa workshops pågick en ny och utökad slamutredning med ett vidare kretsloppsperspektiv. Dessa workshops var, tillsammans med en öppen konferens 2013, avsedda att bistå med fakta och erfarenheter till Naturvårdsverkets utredning.

Onsdagen den 18 april 2012 hölls KSLA:s första workshop i serien om slamanvändning i jordbruket. Temat var främst slammet som gödselmedel och växtnäringens faktiska tillgänglighet, men även tungmetallbelastningen belystes. Många åsikter kom till tals med skilda synsätt och dagen gav tillfälle till intressanta och givande diskussioner.

Detta är rapporten från denna workshop.

Text: Monica Kling, frilansjournalist, Miljö & JordOrd