KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

  • KSLA anser att Artskyddsutredningen givits anmärkningsvärt snäva och begränsande direktiv. Frågor som rimligen borde ingå har utelämnats och i några fall uttalat utgått. Direktiven försvårar helhetssyn bland annat genom att artskyddets tillämpning i jordbrukslandskapet och i havs- och vattenmiljöer inte ingick i utredningsdirektivet. För att artskyddslagstiftningen ska bli heltäckande stödjer KSLA utredarens förslag att detta utreds vidare.
  • KSLA anser att det är en allvarlig brist att effekterna av pågående klimatförändringar inte har beaktats i utredningen.
  • KSLA stöder utredningens förslag om ökad kunskapsförsörjning hos beslutande myndigheter.
  • KSLA anser att det är viktigt att lyfta blicken från skydd och bevarande av enskilda arter till att också omfatta förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Akademien stödjer därför förslaget om livsmiljöunderlag, vilka rätt utformade kommer att kunna ge verksamhetsutövare och myndigheter tillgång till samlad kunskap om fastighetens och landskapets biologiska mångfald.
  • KSLA stödjer förslaget om att öka myndigheternas anslag för tillsyn av artskydd.
  • En hållbar avvägning mellan enskilda och allmänna intressen är en grundförutsättning för en hållbar politik om artskydd och biologisk mångfald. Det är en brist att utredaren inte kunde ta sig an denna frågeställning.
  • KSLA stödjer förslagen om att införa en ny grund för inrättande av biotopskydd för att bevara fridlysta arter.
  • KSLA stödjer utredningens förslag rörande förebyggande av artskyddsbrottslighet.

Hela svaret finns i bifogad pdf.