Biologisk mångfald

Internationella dagen för biologisk mångfald är en av FN:s internationella dagar och uppmärksammas den 22 maj varje år. Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. KSLA arbetar ständigt med frågan på olika sätt!


Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållandet av olika ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. I Sverige är förändringar i arters och naturtypers förekomst starkt kopplade till livsmedelsförsörjning och efterfrågan på råvaror och energi. KSLA uppmärksammar vikten av biologisk mångfald med olika aktiviteter, bland annat

  • 20 maj 2022: Lunchföredrag  om den norska algindustrin, som forskar om och utvecklar ersättningsmaterial för bland annat plaster i olika produkter och soja i kofoder för lägre utsläpp av metangas. Av och med den norska forskaren Kjell Magnus Norderhaug.
  • 17 maj 2022: Filmpremiär av ”Under ekens krona”, av naturfilmare Anette Lykke Lundberg, som visar betydelsen av våra ekhagar och ekoxen, Blekinges landskapsdjur och Sveriges största insekt, för bevarandet och utvecklingen av biologisk mångfald. Filmen har delfinansierats av C.F. Lundströms stiftelse och visas på SvT den 1 juni.
  • 29 oktober 2021: Boksamtal och KSLA-podd om antologin ”Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på LIVSviktiga framtidsfrågor”, red. Håkan Tunón och Klas Sandell. Boken visar att den biologiska mångfalden är hotad – men också hur viktig den är. Vad händer om den går förlorad? Vad innebär biologisk mångfald i praktiken – i vardagen, för Sverige som land och på en systemnivå globalt?
  • Inrättandet av en interrimistisk kommitté för biologisk mångfald för att fylla kunskapsbrister inom området, underlätta upprätthållandet av olika ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd samt bidra till att politiker fattar kloka och välgrundade beslut som tar hänsyn till samhällets olika mål för hållbar utveckling.

Biologisk mångfald delas in i tre delnivåer:

  • Genetisk mångfald är den genetiska variationen bland individer eller populationer inom samma art
  • Artmångfald är variationen av arter inom ett ekosystem eller ett område.
  • Ekosystemmångfald hänvisar till mångfalden av ekosystem inom ett område

Biologisk mångfald är inte bara en fråga för naturvården. Det handlar om såväl ekologiska, ekonomiska, kulturella som sociala aspekter på vårt samhälle och har därmed också stor betydelse för vårt jordbruk och skogsbruk. Omsorgen om den biologiska mångfalden behöver inkluderas i alla samhällets sektorer och politikområden. Även den pågående klimatförändringen påverkar utvecklingen av biologisk mångfald.

På det internationella planet behandlas den biologiska mångfalden i FN:s globala mål för hållbar utveckling, inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD) och den Internationella panelen för biologisk mångfald (IPBES). På nationell politisk nivå är skogs- och jordbrukspolitiken jämte de av riksdagen antagna miljömålen centrala styrsystem. Men även Sveriges ställningstagande i de frågor om markanvändning, som aktualiserats av EU, kan få stor inverkan på den biologiska mångfalden. KSLA följer och bevakar kontinuerligt frågan.

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!