Synpunkter på Vattenmyndighetens samrådshandlingar för den nya vattenförvaltningen

KSLA är inte någon formell remissinstans men har ändå lämnat synpunkter på Vattenmyndighetens samrådshandlingar för den nya vattenförvaltningen. Samma remissvar har lämnats till samtliga Vattenmyndigheter.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA delar Vattenmyndighetens uppfattning om att det är nödvändigt att genomföra ytterligare åtgärder även inom jord- och skogsbruket för att nå hållbar status på våra många inlandsvatten och det kustnära havet.

Arbetet med de olika åtgärder som Vattenmyndigheterna föreslår är mycket omfattande. Ett stort antal vatten ska åtgärdas, ofta med en komplex påverkansbild. Vattenmyndigheterna har genomfört ett viktigt arbete för att kartlägga olika vattenförekomsters status vilket gett mycket ny kunskap, men också visat på svårigheter att finna heltäckande mätdata. Ambitionen att förteckna möjliga åtgärder i ett ”åtgärdsbibliotek” är också lovvärt. Lika angeläget är det att tydliggöra vad som är en rimlig tidsskala för att nå förväntad förbättring. I många fall har det varit nödvändigt att revidera fastlagda nivåer på förväntad effekt av genomförda åtgärder. Det är viktigt att göra en skälighetsprövning av föreslagna åtgärder inom ramen för innehållet i Miljöbalken.

Principen att utgå från nuvarande situation och läsa av effekten av insatta åtgärder vid cykelns slut är en intressant arbetsmodell. Samtidigt ställer detta krav på att ett väl underbyggt utgångsläge redovisas och att kostnadseffektiva åtgärder väljs. Innebörden och konsekvensen av att arbeta med miljökvalitetsnormer som utgör juridiskt bindande styrmedel behöver tydliggöras. Sverige är, oss veterligen, det enda land i EU som valt denna modell med förslag på tvingande åtgärder utöver vad som är grundläggande lagkrav. Det är viktigt att arbetet bygger på en helhetssyn där företagande och konkurrenskraft värderas tillsammans med nödvändiga insatser för en hållbar vattenhushållning.

Fokuseringen på ytterligare lagkrav, föreskrifter och utökad kontroll ska vägas mot hittills framgångsrika insatser som bygger på lantbrukarnas kunskap och drivkraft för att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder. KSLA vill framhålla vikten av att hitta en effektiv styrmedelsbalans för att kombinera lantbrukarnas kunnande och drivkraft med föreskrifter och utökad kontroll.

En rad synpunkter redovisas i remissvaret som finns i sin helhet i bifogad pdf.