Slam och kretslopp – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk?

Konferens

Slam och kretslopp – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk? Mer information

Samhället har under de senaste åren i allt snabbare takt utvecklat ett kretsloppstänkande och agerande för att hushålla med naturresurserna och för att reducera miljöpåverkan. Det gäller även samhällets avloppsvatten och den fasta slamfraktion som avskiljs och vanligtvis rötas i avloppsreningsverken. Men avloppsslam innehåller långt ifrån bara nyttiga ämnen och det är det som är problemet. Tungmetaller, läkemedelsrester, organiska miljögifter, smittämnen och dessutom ämne som vi inte ens vet att de finns i slammet gör det inte självklart att rötslam med sin nuvarande sammansättning över huvud taget skall bilda kretslopp med åkermarken. Uppfattningarna om rötslammets lämplighet som gödsel och jordförbättringsmedel i jordbruket är således i högsta grad delade och har så varit under decennier.

Naturvårdsverket har för närvarande regeringens uppdrag att tillsammans med Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket komma med förslag till en framtida slampolicy. I anledning härav genomförde KSLA våren 2012 fyra workshops uppdelade på följande ämnen: Agrara perspektiv på slam som gödselmedel, Lagar och regler kring slam i Sverige, Oönskade ämnen i slam samt Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ. Följ länkarna för att läsa rapporterna.

Med dessa workshops som grund inbjuder KSLA härmed till ett avslutande öppet seminarium med syftet att knyta samman delfrågorna till en mer holistisk analys av vägval och möjliga framtida strategier och vill göra det i en än bredare inbjuden intressentkrets.

För ändamålet har den arbetsgrupp som planerat KSLAs workshops och så även detta seminarium tagit fram ett läges- och inspirationsdokument med tre slamstrategiscenarier för kretslopp.

Slamgruppen har också tagit fram en sammanfattande skrift i serien KSLAT.

Rapport från denna konferens.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…