Slam och kretslopp – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk?

Konferens

Slam och kretslopp – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk? Mer information

Samhället har under de senaste åren i allt snabbare takt utvecklat ett kretsloppstänkande och agerande för att hushålla med naturresurserna och för att reducera miljöpåverkan. Det gäller även samhällets avloppsvatten och den fasta slamfraktion som avskiljs och vanligtvis rötas i avloppsreningsverken. Men avloppsslam innehåller långt ifrån bara nyttiga ämnen och det är det som är problemet. Tungmetaller, läkemedelsrester, organiska miljögifter, smittämnen och dessutom ämne som vi inte ens vet att de finns i slammet gör det inte självklart att rötslam med sin nuvarande sammansättning över huvud taget skall bilda kretslopp med åkermarken. Uppfattningarna om rötslammets lämplighet som gödsel och jordförbättringsmedel i jordbruket är således i högsta grad delade och har så varit under decennier.

Naturvårdsverket har för närvarande regeringens uppdrag att tillsammans med Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket komma med förslag till en framtida slampolicy. I anledning härav genomförde KSLA våren 2012 fyra workshops uppdelade på följande ämnen: Agrara perspektiv på slam som gödselmedel, Lagar och regler kring slam i Sverige, Oönskade ämnen i slam samt Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ. Följ länkarna för att läsa rapporterna.

Med dessa workshops som grund inbjuder KSLA härmed till ett avslutande öppet seminarium med syftet att knyta samman delfrågorna till en mer holistisk analys av vägval och möjliga framtida strategier och vill göra det i en än bredare inbjuden intressentkrets.

För ändamålet har den arbetsgrupp som planerat KSLAs workshops och så även detta seminarium tagit fram ett läges- och inspirationsdokument med tre slamstrategiscenarier för kretslopp.

Slamgruppen har också tagit fram en sammanfattande skrift i serien KSLAT.

Rapport från denna konferens.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…