Skog

Innehållet på denna sida förflyttas successivt till platsen för Förteckningar, till platsen för Artiklar eller till platsen för Övrigt material. Det går också att använda sökfunktionen för att hitta dokumenten. SOLMED-volymerna finns under rubriken Publikationer – SOLMED.


Bibliotek

Under kategorin Skog har vi samlat resurser som behandlar odling och sådd, men också förädlingen av skogens produkter, som till exempel sågverk och tjärtillverkning. Här återfinns även resurser om skogsproduktionens sociala, organisatoriska och institutionella förhållanden.

 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED)

Nr 59 – Ömse sidor om vägen
Av Patrik Olsson
Med början på 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling där alléerna kom att fylla både praktiska funktioner och utgöra estetiska ideal. Alléerna hade till uppgift att pryda omgivningen, strukturera landskapet och markera den sociala betydelsen. Därför blev en allé en markör för södra och mellersta Sveriges herrgårdsbygder där detta blev symbolen för det sköna, något som sedan även spred sig till bondgårdarna. Boken är Patrik Olssons doktorsavhandling där han har samlat ett omfattande historiskt material kring de skånska godsen.

Nr 34 – Skog i förändring. Vägen mot ett rationellt och uthålligt skogsbruk i Norrland ca 1940–1990
Av Stig Hagner
Stig Hagner var under närmare 30 år skogsvårdschef i Svenska Cellulosa Aktiebolag SCA. I denna bok beskriver han målande den omvälvande utvecklingen som det svenska skogsbruket genomgick mellan 1940-1990. I synnerhet beskrivs det norrländska storskogsbruket och det utvecklingsarbete som har bedrivits för att vidhålla virkesförsörjningen, som till exempel den storskaliga gödslingen av skogsmarken och introduktionen av contortatallen.

Nr 24 – C.L. Obbarius – En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt
Av Bengt Brynte
Carl Ludwig Obbarius är en av den svenska skogsvårdens främsta historiska förgrundsgestalter vars idéer även har kommit att påverka dagens skogshushållning. Han och hans lärjungar hade sin huvudsakliga verksamhet i Bergslagens bruksskogar under 1800-talet. Denna bok ger en inträngande skildring av tidens tankegångar, de förhållanden och de personer som då styrde utvecklingen av skogsvården och hur denna sedan kom att omsättas i praktiken.

Nr 22 – Skogshistorisk forskning i Europa och Nordamerika
Red. Ronny Pettersson
Den här boken ger en spännande bild av den skogshistoriska forskningens dynamiska utveckling under de senaste 50 åren i Sverige och utomlands. En överblick av detta slag har länge saknats, inte bara i vårt land utan också internationellt. Den beskriver den skogshistoriska forskningens mångfald och förhållande till andra discipliner. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skogens historia och ger värdefull historisk kunskap åt alla som är verksamma i skogsbruket.

Nr 19 – Bergslaget och skogen. En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs Bergslags AB åren 1940–1970
Av Carl Gustaf Sundberg, inledning av Ulrich Lange
I denna bok får vi storskogsbrukets version av den omvälvande förändringen skogsbruket genomgick under efterkrigstiden, då yxan ersattes av motorsågen, hästen av traktorn, körarna av entreprenörer och flottningen av lastbilar. Läsaren vägleds genom mekaniseringsprocesser, kalhyggesdebatter, besprutningsideologier och förändringens bakomliggande krafter. Boken är skriven av Carl-Gustaf Sundberg som ger en livfull och inträngande skildring av en omvävlande tid.

Nr 17 – Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog DEL I
Nr 17 – Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog DEL II
Red. Håkan Slotte och Hans Göransson
Artiklarna i dessa två skrifter utgör tillsammans ett slags historik över människans förändring av landskapet genom att lövskog och buskar har nyttjats i boskapsskötsel och åkerbruk. Det är en mångfasetterad redogörelse över vad användningen av löv har betytt för jordbruket genom olika århundraden i de nordiska länderna, och även i Europa i övrigt. Läsaren får följa lövtäktens roll ändå från mellanstensåldern fram till moderna tider och tekniker för till exempel hamling och stubbskottsbruk behandlas.

Nr 8 – Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet. Perspektiv på energi och makt
Av Ulf Sundberg
I denna tvärvetenskapliga bok ges en överblick över Sveriges stormaktstid på 1600-talet. Utgångspunkten är Cottrells (1955) tes om att den nation som kan producera det största överskottet av energi erövrar makten – politiskt, ekonomiskt och militärt. Denna skrift behandlar således Sveriges stormaktsvälde ur ett sådant energiperspektiv – med skogen som den främsta energiresursen. Arbetet är den första av sitt slag och presenterar en kvantitativ beräkning och analys av utbytet av varor och tjänster över nationsgränsen för en nation på krigsfot.

Nr 3 – Lövfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition
Av Johan Curman

Nr 2 – Norrländsk skogshistoria. Människan, skogen och industrin
Skogshistoriska seminariedagar Umeå 8–9 april 1992
I denna skrift har artiklar från elva skogshistoriker och- forskare samlats i syfte att applicera historiska perspektiv på miljö förändringar av olika slag. Med det norrländska skogslandskapet i fokus behandlar författarna ämnen inom de tre övergripande huvudområdena ”Människans omdaning av skogslandskapet”, ”Skogsindustrins utveckling och förändring” och ”Naturlig skogsutveckling i de boreala skogarna”.


Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.