KSLAT


Ämnessökning

Nedan finns ett urval av agrarhistoriska artiklar ur Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins tidskrift. Artiklarna är sorterade efter publiceringsår.

Om svinet
KSLAT 1879

Om humlen
KSLAT 1879

Bidrag till historien om potatisodlingens införande i Sverige
Av G.F. Berggren, KSLAT 1894

Jordegendomsförhållandena under 1700-talet
Av Johan Oscar Theodor von Engeström, KSLAT 1913

Inhemska fiberväxter
Av Gustaf Sellergren, KSLAT 1920–1923

Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz
Av Fredrik Egerström, KSLAT 1924

Anders Gabriel Duhres ’Laboratorium mathematico-oeconomicum’
Av Per Hebbe, KSLAT 1933

Bidrag till några europeiska jordbruksredskaps historia
Av Ragnar Jirlow, KSLAT 1936

Några blad ur Ultunas äldsta historia
Av Per Hebbe, KSLAT 1936

Jacob Faggot som ekonomisk författare
Av Börje Hanssen, KSLAT 1942

Den svenska jordbruksstatistiken genom tiderna
Av Johannes Sjöstrand, KSLAT 1942

Centrala och officiella svenska spannmålsmått från 1500-talets mitt till 1665
Av David Hannerberg, KSLAT 1946

Sveriges åkerareal vid mitten av 1500-talet
Av Olof Arrhenius, KSLAT 1947

Om bakgrunden till 1757 års förordning om hemmansägors läggande i storskiften
Av Erik Carlegrim, KSLAT 1955

A. W. Bergsten – Kungl. Lantbruksakademins stordonator
Av Carl Malmström, KSALT 1955

Norrgissjö by i Ångermanland
Av Per Porenius, KSLAT  1956

Den svenska plogens historia
Av Ragnar Jirlow, KSLAT 1958

Jordbrukets väg till Norden. Arkeologiska frågor och perspektiv
Av Carl-Axel Moberg, KSLAT 1965

Skördetröskning femtio år i svenskt jordbruk. Tillbakablick – framtidsvyer
Av Harald A:son Moberg, KSLAT 1979

Jordbrukets uppkomst
Av James Mac Key, KSLAT 1980

Erik Axel Karlfeldt, Lantbruksbibliotekarien
Av Marianne Cavalli, KSLAT 1981

Den svenska lantbruksrepresentationen i England före 1932
Av Torben Ericsson, KSLAT 1981

En medalj och dess öde
Av Yvonne Olrog Hedvall, KSLAT 1981

Vårt lantbrukskulturella arv
Av Sune Zachrisson, KSLAT 1982

Utvecklingen av akademiens bibliotek under Marianne Cavallis ledning
Av Yvonne Olrog Hedvall, KSLAT 1983

Hur mycket av svensk mark ska vi skydda och vad får det kosta?
Av Valfrid Paulsson, KSLAT 1986

Skogsbruket och naturvården – paragrafstyrning eller brukarmedverkan?
Av Börje Falk, KSLAT 1987

Hundra års arbete med myrodling och vallkultur i Sverige
Av Birger Isacson, KSLAT 1987

Det svenska jordbrukets maskinanvändning omkring sekelskiftet år 1900
Av Harald A:son Moberg, KSLAT 1987

Arkivens källmaterial för skogshistorisk forskning
Av Lars Nilsson, KSLAT 1988

Den skogshistoriska forskningens objekt och problemställningar
Av Einar Stridsberg, KSLAT 1988

Skogens historia
Av Sverker Sörlin, KSLAT 1988

Skogsarbetaren och hans verktyg
Av Göran Rosander, KSLAT 1988

Skogshistorisk forskning – i går, i dag, i morgon
Av Jörgren Björklund, KSLAT 1988

Skogsvårdens uppkomst
Av Lars Kardell, KSLAT 1988

Förord och innehåll
Av Sven-Uno Skarp, Jubileumssupplement KSLAT 1988

175 år – ett skogsbruk vaknar långsamt och reser på sig
Av Henning Hamilton, Jubileumssupplement KSLAT 1988

En svensk trädgårdsnäring växer fram
Av Lennart Ottoson, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Fältförsöksverksamhetens utveckling och betydelse
Av Birger Granström, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Hektarskördarnas utveckling inom svenskt jordbruk
Av Sven L. Jansson, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Jordbruket och maskinerna
Av Harald A:son Moberg, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Växtförädling då och nu
Av James Mac Key, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Växtpatologins utveckling i Sverige
Av Vilhelm Umaerus, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Jordbruksutbildningen, historia och framtid
Av Lars Gösta Pehrson, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Jordbrukets rådgivning förr, nu och i framtiden
Av Erik Månsson, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Veterinärmedicinsk diagnostik – från hantverk till avancerad teknik
Av Göran Jönsson, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Svensk nötkreatursavel under ett sekel
Av Nils Korkman, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Från arbetshäst i jordbruk och skogsbruk till sport- och rekreationshäst
Av Sven Dyrendahl, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Seminverksamheten och dess utveckling
Av Ivar Dyrendahl, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Svenskt jordbruk 1930-1987
Av Sven Holmström, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Från frihandel till turbulens
Av Erik Swedborg, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Datateknikens utveckling i jordbruket
Av Lars Turesson & Bo Öhlmér, Jubileumssupplement KSLAT 1988

Enaforsholm före A. W. Bergsten
Av Daniel Lihnell, KSLAT 1989

Tillkomsten av lantbrukets lönsamhetsundersökningar i Norden
Av Nils Westermarck, KSLAT 1989

Kulturlandskapets utveckling – historia och visioner
Av Lars Kardell, KSLAT 1990

De stora egendomarnas betydelse i landskapet
Av Johan Curman & Janken Myrdal, KSLAT 1991

Några läkeväxter i veterinärmedicinen
Av Yvonne Olrog Hedvall, KSLAT 1991

Charles Emil Löfvenskiöld och Adolf Wilhelm Edelsvärd, två portalfigurer i 1800-talets agrara revolution
Av Catharina Svala, KSLAT 1991

Livsmedelsförsörjningens förändring från 1800-talets början. I. Staten och jordbruket
Av Janken Myrdal, KSLAT 1992

Livsmedelsförsörjningens förändring från 1800-talets början. II. Odlingsmarken och grödorna
Av Sven L Jansson, KSLAT 1992

Livsmedelsförsörjningens förändring från 1800-talets början. III. Husdjursskötseln
Av Jan Rendel, KSLAT 1992

Lövfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition
Av Johan Curman, KSLAT 1993


Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.